วงศ์เต่าบก

 วงศ์เต่าบก

เต่าเดือย

[manouria impressa(Gunther)], ๓๐ เซนติเมตร
เต่าขนาดกลาง มีเดือยแหลมที่โคนขาหลังข้างละ ๑ อัน กระดองหลังสีเหลืองปนสีน้ำตาล มีลายดำ พบตามภูเขาสูงจากระดับ ๖๐๐ เมตรขึ้นไป ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เต่าเหลือง

[Indotestudo elongata(Blyth)], ๓๖ เซนติเมตร
เต่าขนาดกลาง กระดองยาวนูนสูง สีเหลือง มีลายดำ ไม่มีเดือยเหมือนเต่าบกชนิดอื่น อยู่ในที่แห้งแล้งได้ พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้งทั่วประเทศ

 

เต่าหก

[Manouria emys(Schlegel & Muller)], ๕๐ เซนติเมตร
เต่าบกที่ใหญ่ที่สุดของไทย เมื่อโตเต็มที่กระดองยาวได้ถึง ๖๐ เซนติเมตร โคนขาหลังทั้ง ๒ ข้างมีเดือยหลายเดือย กระดองสีน้ำตาลเข้มหรือดำ  พบในป่าดิบที่สูงทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้มี ๒ ชนิดย่อย คือ เต่าหกเหลือง [manouria emys emys (Schlegel & Muller)] และเต่าหกดำ [manouria emys phayrei(Blyth)]

 

ประโยชน์ทางยา

เต่าที่แพทย์แผนไทยนำมาใช้ประโยชน์ทางยาเป็นเต่าน้ำจืดและเต่าบก แต่ที่ใช้กันมากคือเต่านา [Malayemys subtrijuga(Gray)] อันเป็นเต่าน้ำจืดที่หาได้ง่ายกว่าเต่าชนิดอื่นๆ และเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไป

 

รูปภาพจาก:thinglink.com,turtlemoss.blogspot.com