อาณาจักรสัตว์

อาณาจักรสัตว์

ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ก็คือ ส่วนใหญ่เซลล์ไม่มีผนังเซลล์ (cell wall) ไม่มีการสร้างอาหารด้วยกระบวนการของตัวเอง (เป็นผู้บริโภคตลอดชีวิต) มีหลายเซลล์ โดยอาจประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อ เป็นอวัยวะ หรือเป็นระบบของอวัยวะ และมีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวเพื่อตอบวนองต่อสิ่งเร้าอย่างรวดเร็ว โดยอาจมีการเคลื่อนไหวในลางช่วงของสิ่งมีชีวิตหรือตลอดชีวิตก็ได้

ลักษณะสำคัญที่ใช้ในการจำแนกหมวดหมู่ของสัตว์ ได้แก่ จำนวนชั้นของเนื้อเยื่อสมมาตรของร่างกาย โครงกระดูก ช่องว่างภายในลำตัว ปล้องบนลำตัว ลักษณะตัวอ่อนและทางเดินอาหาร
นักวิทยาศาสตร์ประมาณกันว่า สัตว์ในโลกนี้อาจมีราว ๑,ooo,ooo ชนิด ในจำนวนนี้อาจมีพวกแมลงราว ๗oo,ooo ชนิด รองลงมาเป็นพวกหอยซึ่งอาจมีราว ๘o,ooo ชนิด นักอนุกรมวิธานสัตว์จำแนกสัตว์ออกเป็นหมวด (plylum) ต่างๆหลายหมวด แต่ละหมวดแบ่งย่อยเป็นชั้น (class) แต่ละชั้นแบ่งย่อยเป็นอันดับ (order) แต่ละอันดับแบ่งย่อยเป็นวงศ์ (family) แต่ละวงศ์แบ่งย่อยเป็นสกุล (genus) แต่ละสกุลแบ่งย่อยเป็นชนิด (species) ตามลำดับ
นอกจากนั้นแต่ละระดับอาจแบ่งย่อยออกไปอีก เช่น ระดับวงศ์อาจแบ่งเป็น วงศ์ย่อย (subfamily) ระดับสกุลอาจแบ่งเป็น สกุลย่อย (subgenus) หรือระดับชนิดอาจแบ่งเป็น ชนิดย่อย (subspecies)

  

รูปภาพจาก:blogspot.com