บทที่ ๒ หมวดมอลลัสกา

บทที่ ๒

หมวดมอลลัสกา

หมวดมอลลัสกา (Phylum   Mollusca) เป็นหมวดของสัตว์จำพวกหอยและปลาหมึกมีทั้งที่เป็นสัตว์บกและสัตว์น้ำ (ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม) ลางชนิดทนต่อความแห้งแล้งได้ดีจนสามารถปรับตัวใช้ปอดหายใจได้ ทุกชนิดมีเมือกใช้ในการหายใจมีลักษณะสำคัญคือ มีลำตัวนิ่ม ปกคลุมด้วยเนื้อเยื่อบางๆเรียก แมนเทิล (mantle) ที่อาจทำให้เกิดเป็นเปลือกแข็งได้  เช่น  เปลือกหอยมีหัวใจสำหรับสูบฉีดเลือด มีไตเป็นอวัยวะขับถ่าย มีกล้ามเนื้อยื่นออกมาจากเปลือกหอยช่วยในการเคลื่อนที่ ส่วนพวกปลาหมึกเคลื่อนที่โดยการใช้หนวดและการพ่นน้ำออกจากตัว นักสัตวศาสตร์จัดแบ่งสัตว์ในหมวดนี้ออกได้เป็นหลายชั้น แต่ที่แพทย์แผนไทยนำมาใช้ประโยชน์ทางยามีอยู่ ๓ ชั้น   ได้แก่ ชั้นหอยกาบเดี่ยว ชั้นหอยกาบคู่ และชั้นปลาหมึก ดังนี้

 

รูปภาพจาก:Sites.com,blogspot.com