เบี้ย

เบี้ย

เบี้ยเป็นหอยกาบเดี่ยวหลายชนิด 
ในสกุล  cypraea

ในวงศ์  Cypraeidea
มีชื่อสามัญว่า cowrie หรือ cowry

หอยเบี้ย ก็เรียกเบี้ยเป็นหอยเปลือกแข็งผิวเป็นมัน หลังนูน ท้องแบน ช่องปากยาว แคบและปลายสุดไปทั้งสองข้าง เป็นลำราง ริมปากทั้ง ๒ ด้าน หยักหรือมีฟัน ไม่มีฝาปิดหอยในวงศ์นี้มีราว ๒oo ชนิด พบในประเทศไทยราว  ๒o ชนิด หลายชนิดใช้เป็นเงินตราในสมัยโบราณ เช่น
เบี้ยผู้ (walled  cowrie)
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Cypraea  obvelata  Lamarck 
เบี้ยจั่น หรือเบี้ยจักจั่น หรือเบี้ยจีน ( money  cowrie)
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Cypraea   moneta  Linnaeus
เบี้ยแก้  (serpent’s-head  cowrie )
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Cyputserpentis  Linnaeus
เบี้ยนาง  หรือ เบี้ยแก้ว  ( gold-ringer  cowrie )
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Cypraea  annulus  Linnaeus
มีอัตรา  ๑oo  เบี้ย  เป็น  ๑  อัฐ  (เท่ากับ ๑ สตางค์ครึ่ง)   จึงเรียกคำ “เบี้ย “ ในความหมายว่า เงิน จนมาถึงทุกวันนี้

 

รูปภาพจาก:flickr.com,kanchanapisek.or.th