สัณฐานของราก

สัณฐานของราก

รากเป็นโครงสร้างแรกของพืชที่ปลูกออกจากเมล็ดเมื่อมีการงอก รากของพืชแบ่งออกเป็น ๓ ระบบหลัก คือ
๑.รากแก้ว เป็นระบบที่มีรากเดียว มีขนาดใหญ่กว่า เจริญจากต้น หนั่งลึกตรงลงไปในดิน เรียก รากแก้ว
๒. ระบบรากแขนง เป็นรากที่เกิดจากรากแก้ว แพร่กระจายออกไปในแนวระนาบ
๓.ระบบรากฝอย เป็นระบบรากที่มีขนาดใกล้เคียงจำนวนมาก แตกจากรากแขนง หรือหัว เหง้า ตามสภาพ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีเพียงรากแขนงและรากฝอยเท่านั้น
นอกจากนี้ รากพืชลางชนิดยังเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวเพื่อไปทำหน้าที่พิเศษต่างๆ เรียก รากพิเศษ เช่น
ก.รากอากาศ เป็นรากพืชที่ทำหน้าที่ดูดความชื้นและออกซิเจนจากอากาศ เช่น รากอากาศของต้นไทรย้อย
ข.รากหายใจเป็นรากพืชพิเศษที่ทำหน้าที่หายใจ เกิดจากรากซึ่งตามปรกติทำหน้าทีค้ำลำต้น โผล่ส่วนปลายขึ้นมาเหนือโคลนเลน พบใรพืชในป่าชายเลนลางชนิด เช่น รากหายใจของต้นแสม
ค.รากค้ำ เป็นรากพิเศษที่เกิดจากข้อที่อยู่ใกล้พื้นดิน ทำหน้าที่ยึดหรือคำลำต้นให้อยู่ตรงได้ เช่น รากค้ำของต้นโกงกาง
ง.รากพอน เป็นส่วนของโคนรากที่ตั้งเป็นสันแผ่ออกมา มีลักษณะเป็นปีกโดยรอบ ช่วยพยุงและคำลำต้น
จ.รากสะสมอาหาร เป็นรากพืชพิเศษที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่สะสมอาหาร มักมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีรูปร่างต่างๆกัน เช่น หัวผักกาด มันเทศ กระชาย โสม

 

รูปภาพจาก:wordpress.com,sites.google.com